המכון ללימודים עירוניים ואזוריים
האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
הפקולטה למדעי הרוח