נהלי בטיחות לעבודה בחלל מוקף

 

הוראות בטיחות - כניסה ועבודה בחלל מוקף

"חלל מוקף" -  חלל שהכניסה והיציאה ממנו קשה, או שעלול להכיל אטמוספירה מסוכנת ושאינו 
מיועד לשהייה ארוכה, כגון: מיכל, בור, מעבר תת קרקעי, צינור, תא, חדר סגור.

הסיכונים העיקריים בכניסה ובעבודה בחלל מוקף הם:
- חוסר חמצן
- נוכחות גזים רעילים
- נוכחות גזים נפיצים

כניסה שלא ע"פ כללי הבטיחות המפורטים להלן עלולה להסתיים באסון!

יש להודיע למהנדס הבטיחות בקמפוס לפני כניסה לחלל מוקף ולקבל את אישורו והנחיותיו 
לביצוע העבודה

כללי בטיחות בכניסה \ בעבודה בחלל מוקף:

1.       לפני כניסה לחלל מוקף יש לבצע בדיקה  מקיפה של איכות האוויר בכל חלקי החלל באמצעות
    גלאי מתאים, תקין ומכויל, המצויד ב 3 גלאים : גלאי גזים רעילים (H2S), גלאי גזים נפיצים
    (LEL), גלאי העדר חמצן. הגלאי יהיה מצויד בהתרעה קולית חזקה.
    הכניסה לחלל מוקף מותרת  רק כאשר הבדיקה תקינה: חמצן - מעל 20%, גזים דליקים - 0,
    גזים רעילים - 0.

 

2.       לפני הכניסה לחלל יש לאוורר אותו היטב : פתיחת כל הפתחים לרווחה (רצוי לפחות שני 
    פתחים בכוונים מנוגדים). לאוורור מהיר ניתן להשתמש במפוח או שואב אוויר.

 

3.       לא יכנס עובד לחלל מוקף אלא בלווי עובד נוסף (משגיח) הניצב בחוץ , ליד הפתח, כל זמן
    שהותו בחלל ונמצא בקשר עין  או קשר קולי עמו. המשגיח יצויד באביזרי חלוץ לרבות: 
    מערכת נשימה וחבל לחילוץ.
    במקרים מסוימים רשאי מהנדס הבטיחות לדרוש שהעובד בחלל המוקף יהיה רתום 
    ברתמה תיקנית, המחוברת לנקודת עיגון בסמוך למשגיח הנמצא בחוץ.

 

4.       במקרים של עבודות המשחררות אדים \ אבק בחלל (ריתוך, ריסוס, צביעה וכו'), יש לצייד 
    את העובדים בהגנה נשימתית מתאימה.
    הערה: בריתוך, חיתוך בדיסק וכו', יש לפעול ע"פ "הוראות בטיחות לעבודה חמה".

 

5.       יש להבטיח תאורה מתאימה לסוג העבודה.

 

6.       אין להכניס לתוך החלל גלילי גז חמצן או גזים דליקים.

 

7.       כאשר מדובר במיכל או חלל המשמש לאחסון נוזלים, יש לוודא ניתוק ואטימת כל 
    האספקות וניקוז המיכל מכל הנוזלים, לפני הכניסה.

 

8.       משאבות, מכשירים ממונעים, אספקות חשמל, יהיו מנותקים ממתח לפני הכניסה.