בטיחות באחזקה ובינוי

הנחיות בטיחות לקיום אירועים בשטח האוניברסיטה

הנחיות בטיחות לקיום אירועים בשטח האוניברסיטה

לעניין הוראות בטיחות אלה אירוע משמעו: 
התקהלות מאורגנת של בני אדם, בתמורה או שלא בתמורה, בו מספר המשתתפים הוא 200 או יותר, או פעילות בבניין בו מספר המשתתפים בכלל המקומות המיועדים להתקהלות הוא 200 או יותר.
למעט פעילות סדירה של האוניברסיטה, כגון: לימודים ובחינות.

 1. לכל אירוע בשטח האוניברסיטה יקבע מנהל אירוע, שתפקידו לוודא  קיום הוראות הבטיחות. קביעת מנהל האירוע באחריות הגוף המארגן או המזמין את האירוע.
   
 2. מנהל האירוע יקבע בשערי הכניסה למקום האירוע הודעה ברורה על מספר האנשים המירבי שמותר להם להימצא בבת אחת באותו מקום.
   
 3. מספר האנשים באירוע ייקבע ע"פ הכללים הבאים:
  א. אולם מסודר ובו מושבים קבועים: ע"פ מספר המושבים בפועל. לא תותר הוספת מושבים לא מקובעים, או ישיבה במעברים.

  ב. באולמות ללא מקומות ישיבה, אצטדיונים, רחבות וכו': לפחות 1 מ"ר לאדם.
   
 4. יציאות חירום
  א. באולם בו קיימות יציאות מוסדרות, יש לוודא שכל היציאות בעלות מנגנון פתיחה מהיר מבפנים (כגון ידית בהלה), שהן אינן
      נעולות וכל רוחב היציאה פנוי וניתן למעבר בעת חירום. בשטחי ההתקהלות יהיו לפחות שתי יציאות בכיוונים מנוגדים.

  ב.כאשר האירוע מתקיים בשטחים ללא יציאות חירום בנויות ומסודרות, יש לוודא רוחב מעברים חופשי מינימלי אל מוצא בטוח ע"פ
     הנחיות מפקח \ מהנדס הבטיחות בקמפוס (לפחות שני פתחים ברוחב 1.1 מ' בכוונים מנוגדים, בשטח מעל 1000 מ"ר. 2
     פתחים ברוחב 2.2 כ"א, בכוונים מנוגדים).

  ג.כל היציאות ויציאות החירום יהיו משולטות בשילוט הכוונה בולט וברור. באירוע המתקיים בשעות החשיכה השילוט יהיה מואר
     ודרכי המילוט יהיו פנויות מציוד ומכשולים כלשהם.
   
 5. מושבים לא מחוברים
  מושבים לא מחוברים מאושרים לשימוש בתנאים הבאים:
  א. המושבים מחוברים בקבוצות של 4 כסאות לפחות.

  ב. מרחק בין הכסאות לקיר יהיה 1.1 מ' לפחות.

  ג. אורך שורת כסאות לא יעלה על 15 מ', מרחק בין שורות יהיה 1.1 מ'  ובין גושי כסאות יהיה מעבר חופשי של 2.2 מ'.
   
 6. יש לוודא קיום תאורה ותאורת חירום מספקת ותקינה, ע"פ התקנות, בחלל האירוע, מעל היציאות ולאורך דרכי היציאה.
   
 7. כאשר האירוע מתקיים באולם סגור, יש לוודא פעולתה התקינה של מערכת האוורור ואספקת אוויר צח בכמות מספקת.
   
 8. מערכת החשמל
  יש לוודא תקינותה ובטיחותה של מערכת החשמל, אביזרי החשמל ומכשירי החשמל, באמצעות חשמלאי מוסמך.
   
 9. ציוד חירום
  א. יש לוודא קיום ותקינות אמצעי כיבוי אש בכמות מספקת (אפשרות הגעה עם גלגלוני כיבוי
      לכל שטחי האירוע, הידרנטים +מזנקים כל 50 מטר, מטפי כיבוי כל 30 מ' ובמקומות המועדים).

  ב. יש לוודא המצאות ציוד עזרה ראשונה בזמינות מיידית ומגיש עזרה ראשונה מיומן.
   
 10. מבנים ומתקנים
  למבנה ארעי שיוקם לצורך קיום האירוע (לרבות אוהלים, סככות, במות, מחיצות, שערים, גדרות מעל 1.8מ', עמודי תאורה, תרנים, פיגומים, גשרים, מתקנים ממונעים, שלטי חוצות וכו'), יעבור בדיקה של מהנדס מוסמך, אשר יוציא אישור בכתב כי המתקן בטוח למשתמשים ולסובבים.
   
 11. מנהל האירוע יוודא כי בכל שטח קיום האירוע, דרכי הגישה, ודרכי המילוט, אין בורות או הפרשי גובה העולים על 0.6 מ' שאינם מגודרים כנדרש בחוק.
   
 12. אם באירוע מתוכננת להתקיים פעילות הכוללת אחד או יותר מהמרכיבים הבאים, יש לקבל אישור והנחיות בכתב ממחלקת הבטיחות באוניברסיטה: אש גלויה, זיקוקין, לייזר, פירוטכניקה, שימוש בחומרים מסוכנים ו\או דליקים, גז בישול, נרות, מתקני הרמה, מתקני לחץ, גנרטור, ספורט אתגרי, מתקני שעשועים ניידים, מתקנים מתנפחים.
   
 13. מזון
  באירוע שבו מכינים, מחלקים או מוכרים מזון ומשקאות, יש למלא אחר החוקים והתקנות הרלוונטיים ולוודא כי לא תיגרם פגיעה בריאותית לקהל הסועדים.
   
 14. אירוע רב משתתפים
  אירוע מתוכנן ליותר מ- 499 איש יחשב לאירוע רב משתתפים. במקרה כזה יש להכין תוכנית בטיחות לאירוע באמצעות מהנדס בטיחות, ובמקרה הצורך לקבל את אישור הרשויות המוסמכות וממונה בטיחות אוניברסיטאי (למעט אירוע באולם בו מספר המושבים הקבועים הוא כאמור והוא מאושר לשימוש ע"י הרשויות).


 

נהלי בטיחות לעבודה בחלל מוקף

 

הוראות בטיחות - כניסה ועבודה בחלל מוקף

"חלל מוקף" -  חלל שהכניסה והיציאה ממנו קשה, או שעלול להכיל אטמוספירה מסוכנת ושאינו 
מיועד לשהייה ארוכה, כגון: מיכל, בור, מעבר תת קרקעי, צינור, תא, חדר סגור.

הסיכונים העיקריים בכניסה ובעבודה בחלל מוקף הם:
- חוסר חמצן
- נוכחות גזים רעילים
- נוכחות גזים נפיצים

כניסה שלא ע"פ כללי הבטיחות המפורטים להלן עלולה להסתיים באסון!

יש להודיע למהנדס הבטיחות בקמפוס לפני כניסה לחלל מוקף ולקבל את אישורו והנחיותיו 
לביצוע העבודה

כללי בטיחות בכניסה \ בעבודה בחלל מוקף:

1.       לפני כניסה לחלל מוקף יש לבצע בדיקה  מקיפה של איכות האוויר בכל חלקי החלל באמצעות
    גלאי מתאים, תקין ומכויל, המצויד ב 3 גלאים : גלאי גזים רעילים (H2S), גלאי גזים נפיצים
    (LEL), גלאי העדר חמצן. הגלאי יהיה מצויד בהתרעה קולית חזקה.
    הכניסה לחלל מוקף מותרת  רק כאשר הבדיקה תקינה: חמצן - מעל 20%, גזים דליקים - 0,
    גזים רעילים - 0.

 

2.       לפני הכניסה לחלל יש לאוורר אותו היטב : פתיחת כל הפתחים לרווחה (רצוי לפחות שני 
    פתחים בכוונים מנוגדים). לאוורור מהיר ניתן להשתמש במפוח או שואב אוויר.

 

3.       לא יכנס עובד לחלל מוקף אלא בלווי עובד נוסף (משגיח) הניצב בחוץ , ליד הפתח, כל זמן
    שהותו בחלל ונמצא בקשר עין  או קשר קולי עמו. המשגיח יצויד באביזרי חלוץ לרבות: 
    מערכת נשימה וחבל לחילוץ.
    במקרים מסוימים רשאי מהנדס הבטיחות לדרוש שהעובד בחלל המוקף יהיה רתום 
    ברתמה תיקנית, המחוברת לנקודת עיגון בסמוך למשגיח הנמצא בחוץ.

 

4.       במקרים של עבודות המשחררות אדים \ אבק בחלל (ריתוך, ריסוס, צביעה וכו'), יש לצייד 
    את העובדים בהגנה נשימתית מתאימה.
    הערה: בריתוך, חיתוך בדיסק וכו', יש לפעול ע"פ "הוראות בטיחות לעבודה חמה".

 

5.       יש להבטיח תאורה מתאימה לסוג העבודה.

 

6.       אין להכניס לתוך החלל גלילי גז חמצן או גזים דליקים.

 

7.       כאשר מדובר במיכל או חלל המשמש לאחסון נוזלים, יש לוודא ניתוק ואטימת כל 
    האספקות וניקוז המיכל מכל הנוזלים, לפני הכניסה.

 

8.       משאבות, מכשירים ממונעים, אספקות חשמל, יהיו מנותקים ממתח לפני הכניסה.


   

 

נהלי בטיחות לעבודה חמה

נוהלי בטיחות ל"עבודה חמה"

הגדרה

"עבודה חמה": ריתוך וחיתוך בלהבת גז, ריתוך חשמלי וחיתוך בעזרת דיסק.

 

1. אחריות

 לכל עבודה חמה ימונה אחראי מטעם האוניברסיטה, אשר יסייר באתר העבודה, ויוודא קיום ההוראות המפורטות להלן. האחראי ימלא כתב הרשאה לביצוע עבודה חמה, המצורף.

 

2. כלים וציוד

 א. יש לוודא כי גלילי הגז במצב תקין: בדיקת לחץ בתוקף (תאריך הבדיקה מוטבע על כתף הגליל ותקף ל- 5 שנים), ברז תקין, אין חלודה או פגמים בולטים

ב. יש לוודא כי הצנרת הגמישה, הנמצאת בשימוש, תקינה וללא סדקים, והצינור מסומן בצורה ברורה: זיהוי היצרן, הלחץ השימושי, קוטר נומינלי, סימון הגז המיועד, ושתי ספרות אחרונות של שנת היצור..חלקים בצינור החשודים כפגומים, ניתן לבדוק ע"י טבילה באמבט מים באמצעות לחץ אויר או חנקן (הופעת בועות מצביעה על דליפה - צריך להחליף הצינור).

ג. יש לוודא כי המבערים תקינים ומתאימים לסוג העבודה וללחצי הגז שבשימוש.

ד. חיבורי צנרת יחוזקו במצמד מתאים ויבדקו לגילוי דליפות (באמצעות מי סבון) לפני תחילת העבודה.

ה. במידה והגז הדליק שבשימוש הוא אצטילן, יש להתקין בולם להבה ייעודי על גליל האצטילן ובולם להבה ייעודי על גליל החמצן.

גליל אצטילן חייב לעמוד בניצב  (עומד) לפחות 12 שעות לפני השימוש.

ו. גז חמצן: יש לוודא כי ווסת הלחץ ייעודי לחמצן (כתוב עליו "חמצן"), הצנרת, החיבורים, הברזים, הווסת, וידי\כפפות העובד נקיים משמן או חומר אורגני מתלקח, שעלול לגרום לפיצוץ במגע עם חמצן נקי.

ז. גלילי הגז שבשימוש יהיו קשורים בצורה בטוחה ויובלו בעגלה ייעודית כשהם קשורים.

ח. יש לוודא כי ציוד חשמלי וכבלי החשמל שבשימוש תקינים. מכשיר חשמלי מיטלטל המוחזק ביד יהיה בעל בידוד כפול, או שיוזן דרך מפסק מגן לזרם דלף

 3. בטיחות אש

 א. לכל עבודה חמה מחוץ לבית המלאכה ימונה צופה אש אשר:

- יצוייד בשני מטפי אבקה 6 ק"ג כל אחד, וידע כיצד להפעילם.

- יצוייד בטלפון או טלפון נייד ויידע את מספר הטלפון של מוקד החירום בקמפוס להזעקה במקרה אש או תאונה.

- צופה האש ימצא במקום כל זמן העבודה, וישאר במקום לפחות 30 דקות מסיומה, כדי לוודא כי לא פרצה אש במקום וברדיוס של 10 מ'.

ב. יש לוודא כי ברדיוס 10 מ' ממקום העבודה אין חומר דליק כלשהו (ניירת, בדים, צבעים, עשבים יבשים, כימיקלים דליקים וכו'). חומרים דליקים שלא ניתן לסלק (כגון: מחיצות או תיקרות מחומר דליק), יש לכסות היטב בחומר בלתי דליק כגון לוחות פח.

ג. יש לכסות את כל הפתחים במחיצות, בתקרות וברצפות החלל בו מבוצעת העבודה (פתחי צנרת, מערכות איורור, פירים וכו') בצורה טובה, באמצעות חומר בלתי דליק.

ד. יש לוודא כי בצד השני של קירות החלל בו מבוצעת העבודה לא מאוחסנים חומרים דליקים בצמוד לקיר. במידה ויש, והמרחק קטן מ- 10 מ', יש לסלקם מהמקום לפני תחילת העבודה.

 4. ציוד מגן אישי

על העובדים להיות ממוגנים בציוד מגן אישי הבא:

א. משקפי מגן יעודיים לריתוך, המקנים הגנה בפני גיצים ובפני קרינה בתחום אולטרא-סגול ואינפרא-אדום.

ב. כפפות עמידות אש חזקות וארוכות (למשל מעור).

ג. לבוש מלא, כולל חולצה עם שרוולים ארוכים, ללא כיסים וקיפולים, מכנסיים ארוכים או סרבל מלא.כנ"ל. יש לוודא כי בגדי הרתך עשויים מכותנה או מחומר עמיד בפני אש.

ד. נעלי בטיחות.

ה. קסדת מגן תיקנית להגנה בפני היתקלות הראש בצנרת, קירות, ועצמים נופלים, כאשר יש סכנה כזו.

 

לתשומת לב, 

עבודות ריתוך וחיתוך בתוך חלל מוקף (מיכלים, דוודים, בורות וכו') אסורות למי שאין לו הסמכה לעבודה בגובה – חלל מוקף. יש לקבל הנחיות מפורטות ממהנדס הבטיחות.

 

נהלים והנחיות