גלילי גז - הוראות בטיחות, הזמנה, איחסון ושימוש

גלילי גז - הוראות בטיחות, הזמנה, איחסון ושימוש

עקב השינויים בנוהל רכישת גלילי הגז באוניברסיטה ועליה של מאות אחוזים במחירי הפינוי של גלילי גז שהוגדרו כפסולת כימית, להלן הוראות בטיחות הנוגעות להזמנה, איחסון ושימוש בגלילי גז באוניברסיטה:

1. לפני הזמנת גליל גז על מנהל המעבדה לוודא כי הגז וגודל הגליל נמצאים בהיתר הרעלים של האוניברסיטה (הנמצא באתר המחלקה לבטיחות, לגיהות ולאיכות הסביבה http://safety-dep.huji.ac.il ) וכי התשתית במעבדה מתאימה לאחסון ולעבודה עם  הגז. במקרה של ספק יש להתייעץ עם מהנדס הבטיחות בקמפוס. לא נמצא הגז או גודל הגליל בהיתר הרעלים, יפנה מנהל המעבדה לאחראי הרעלים במחלקה לבטיחות לקבלת היתר לפני הזמנת הגליל.

2. הזמנת הגלילים מספקים בארץ תיעשה אך ורק באמצעות מנח"ם (מערכת ניהול חומרים מסוכנים) של האוניברסיטה. הזמנה מחו"ל תתבצע באמצעות מחלקת הספקה של האוניברסיטה.

3.מנהל המעבדה יוודא, לפני ההזמנה, כי קיים הסכם חתום עם הספק ובו הוא מתחייב לקבל חזרה את הגליל בתום השימוש. גליל גז שלא יוחזר לספק יפונה על חשבון החוקר! (מדובר באלפי שקלים לגליל בהתאם לסוג הגז ומצב הגליל).

4. בזמן קבלת הגליל יש לבדוק כי הגליל נושא תווית זיהוי ברורה וכי הסימון על הגליל תואם את התווית. התווית תכלול את: שם הספק וכתובתו, הוראות בטיחות, חיבור והפעלה, סוג הגז ונוסחתו הכימית, תאריך מילוי הגליל ותאריך הבדיקה ההידרוסטאטית האחרונה. אין לקבל גלילים שתוקף הבדיקה שלהם פג (ראה נספח B להלן המפרט את תוקף הבדיקה ההידרוסטאטית של גזים שונים).

5. יש לוודא תקינות הגלילים והאביזרים הנלווים (וסתים, ברזים, צנרת) לעיתים תכופות. גלילים חלודים או פגומים יש להחזיר באופן מיידי לספק.

6. גלילים שבשימוש רגיל,  אשר לא נחשפו לגורמים מזיקים (קורוזיביים ואחרים) והם במצב חיצוני תקין, ניתן להשתמש בהם מעבר לתאריך הבדיקה ההידרוסטטית, אך לא מעבר לשתי תקופות (ראה נספח Bׂ). גלילים אלה יוחזרו לספק לפני תום שתי תקופות.

7.יש לוודא כי גלילים מאוחסנים ע"פ כללי הבטיחות : 
    • במקום מוצל, מאוורר ויבש
    • הפרדה בין קבוצות : גזים דליקים, גזים רעילים, גזים לא דליקים ולא רעילים.
    • קשורים במתקן יעודי למניעת נפילה. 
    • גלילי גז רעיל ו\או דליק: מוצבים בסככה ייעודית חיצונית, או בתוך ארון יעודי עם יניקה מאולצת אל מחוץ למבנה. רצוי להשתמש בגלילים קטנים ככל הניתן כשהם קשורים בתוך מנדף תקין, הפועל ברציפות.      

8. מנהל המעבדה ידריך את עובדיו בטרם עבודה עם גלילי הגזים באשר להכרת הסיכונים, התכונות של הגזים ודרכי העבודה הבטיחותית עם הגזים. מומלץ להפנות את העובדים להיעזר במדריך לעבודה בטיחותית עם גלילי גזים הנמצא באתר המחלקה  http://safety.huji.ac.il/article.php?op=cat&id=55     


9.העובדים ישתמשו בציוד מגן אישי ייעודי בזמן העיסוק עם גליל הגז: משקפי מגן   "גוגלס". כאשר המערכת הינה בלחץ גבוה (מעל 10 אטמ'), יש להשתמש במגן פנים. לעבודה עם גזים קריאוגניים יש להשתמש בכפפות קריאוגניות. כל זאת בנוסף לציוד המגן הסטנדרטי למעבדה. 

הערה: הוראות אלה חלות על כל גלילי הגז כולל lecture bottles , אך לא על גלילים חד או רב פעמיים של גז בישול.